kendini arayan \"sol\" \"yeni\" sol-dünden, bugüne ve geleceğe

Hüseyin Çakır - 04/01/2006 22:14:05 (627 okunma)

kendini arayan \"sol\" \"yeni\" sol-dünden, bugüne ve geleceğe

Türkiye solu yirmi beş yıl boyunca “birlik” diyerek var olmaya çalıştı. 2006 yılında sanırım bu gelenek “yenilenme” olarak devam edecek gibi görünüyor.

Önümüzdeki süreci anlamak için dünü (uzun ve yakın tarih) anlamak-anımsamak ve geçmiş ile yüzleşmek lazım Türkiye solunun en az üstünde durduğu bir meseleden; tarihten, geçmişin muhasebesinin yapılmasından dünün aşılmasından söz ediyorum. 

Düne-tarihe ilişkin, 12 Eylül sonrasında soldaki ortak zihniyet. Bir şeyleri yitirdik, birşeyleri kaybettik olarak ortaya çıktı. 

Öncelikle neyin yitirildiği - kaybedildiği ve neyin yenileneceği sorusunu sormak lazım. İlk önce sol tanımından-tanımlamasından yola çıkılmalı. 

Batıdan bakıldığında görülen sol ile Türkiye'nin içinden bakılınca görülen sol aynı solu ifade etmiyor. Aynı resim görünmüyor.

Türkiye’de Marksistler, Kemalistler- Sosyal Demokratlar, siyasal liberaller… darbeciler-cuntacılar-militaristler –ulusalcı&milliyetçiler… Kendilerini siyasal terminolojide \"sol\" olarak tanımladılar, tanımlıyorlar. Solun evrensel değerleri, ideolojik düşüncesi ile Türkiye solunun ne kadar iç içe geçtiği, içselleştiği her dönem genel hatlarıyla tartışılmıştır. Ama bir ayrışma, ideolojik kopuşyaşanmamıştır. Özellikle kemalist sol ile sosayalist-komünist sol her zaman farklılık çizigilerini belirlemeye çalışmıştır,ama her tartışma sonunda birbirleriyle daha çok karışmışlardır. 

Kendini solda gören bütün akımlar, partiler ve hareketler kendi dışındaki ‘öteki solları’, “sahte” , “ işbirlikçi” “ajan”, \"Revizyonist\", Oportünist”, \"sahte\"… olarak görmüş, kendi dışındakileri yok saymışlardır. 
Yukarıda çok genel hatlarıyla ortaya konan pencereden bakıldığında: Türkiye solu evrensel sol ideoloji haritasında nerede-nasıl duran-duruşu olan bir soldur? sorusuna yanıt aramak gerekiyor. Evrensel solun yaşadığı süreçleri nasıl yaşadı tüketti-eskitti ki “yeni solu” arıyor. 

Türkiye de solu yeniden var etme “yenileme” girişimi için adımlar atanların öncelikle bu soruları sorarak bu sorulara yanıt aramaları gerektiğini düşünüyorum.

Hangi eski atılacak ki, “yenisi” kurulsun. Türkiye solu neyi tüketti, eskitti de, hangi “Yeni Sol” kurulacak. 

Solda \"yenilenme\" (Revizyon-revizyonizm) ( yenilenme-revizyonizm- dün sol da küfür olarak kabul ediliyordu. bugün devrimcilik düzeyinde alğılanıyor) meselesi düşünülürken ve bu konuda akıl yürütülürken, solun Türkiye gerçekliğindeki var oluşu, enternasyonal Marksist sol ideoloji ve teorinin içselleştirilişinin nasıl olduğundan hareket etmek gerekir. Bu aralıktan bakılınca şöyle bir sol ortaya çıkıyor.

Birincisi: Evrensel dogmatik ile paralel bir sol

İkincisi: Birincisine ilave olarak, Türkiye ’nin toplumsal düşünüşü, kültürü, gelenekleri: dini-mezhepsel inançları gibi sosyal yaşam biçimi, insan ilişkisi ve ahlaki değerleri, Cumhuriyetin modernleşmesini burjuva ve yozluk olarak görerek, Alevi inancını ve sosyal ilişkisini, Kürtlerin otoriter, erkek egemen ilişkisini örgüt hiyerarşisinde, “devrimci disiplin” “parti yaşamı” ve sosyalist ahlak olarak anlayan ve yaşayan bir \"sol bilinç\" durumu ve ilişkileri ortaya çıkmıştır. 

Marksizm bu bağlamda modernist, cumhuriyet karşıtlığı ile özdeşleşen, politik, ideolojik popülist ahlaki bir “ideoloji” düzeyine indirgenmiştir. Ve ‘mahalli’ özeklileri ağır basan-öne çıkan cemaatçi ilişkilerin egemen olduğu sollar oluşmuş ve kendilerine evrensel sol partnerler bularak, onlarla özdeşleşerek farklılıklarını tanımlamaya çalışmışlardır. Fakat bütün bunlarla birlikte Türkiye solu, reel sosyalizm solundan, Batı solu veya Latin Amerika solundan farklı özel ana çizgilere sahip olmuştur. 

Mesela:

-Marksist felsefi düşünce, politik-ideolojik propaganda olmanın ötesine geçememiştir. Kemalizm, dini düşünme biçimi özellikle Alevi düşüncesi-kültürü ilişkisi devrimcilik olarak ikame edilmiştir.

-Cumhuriyetle birlikte başlayan modernleşme sürecinde/ sanayileşme- devlet kaynakları yoluyla kapitalist yetiştirme amaçlı devletçilik yolu izlenmiştir. Devlet kaynakları, olanakları kapitalist sermaye birikimi için kullanılmıştır. Sol Türkiye’nin bu devletçiliği ile sosyalizmdeki devletçilik arasında özdeşlik kurmuştur. Devletçiliğin asıl amacını gömemezlikten gelerek. Devletçiliği savunmuştur. 

- Türkiye’de sınıfsal yapılanma, sınıf çelişkileri ve ilişkileri Batıda ortaya çıktığı gibi çıkmamış ve burjuvazi ile işçi sınıfı çatışması yaşanmamıştır. Türkiye küçük mülkiyet zengini bir ülke olduğu için, işçi sınıfı hiçbir zaman “zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayan” işçi sınıfı olmamıştır. Daha ötesi, Türkiye’de işçilik –amelelik- (politik olanların dışında) aşağılayıcı sosyal tanımlama olarak görülmüştür. Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal durumu üstüne cumhuriyet tarihi boyunca, Sosyal Bilimciler, Ekonomistler, Siyaset Bilicileri, Tarihçiler… çok önemli araştırmalar yapmışlar, tezler ileri sürmüşlerdir. O O kadar çok isim var ama, bir kaçının ismini yazarak gerekirse: Hikmet Kıvılcımlı, Murat Sarıca, İdris Küçükömer, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin… Meryem Koray... ve yeni kuşak akademisyenler ve bilim adamlarının çok değerli çalışmaları var. 

Sol dün bu çalışmalara yeterince ilgi göstermedi. Bu gün gösterdiğini söylemek zor. Çünkü sol için bilim-düşün dünyası ile ilişkisi; “bizim adamımız”, “bizden” olanın doğruyu söylediği mantığında olmuştur. Bu konuda bu tutumlardan dolayı özür dileyen, yanlış yapıldığını söyleyenlerin sayısı maalesef çok azdır. 

12 Eylül ve reel sosyalizmin çözülmesinden sonra kendini “yenilemeye” çalışan solun ajandasında “örgütçülük”, sol içi kavgalar-şiddet ve de solda bölünme meseli olduğu için “Solda Birlik” olmazsa olmaz ön koşul olarak ortaya çıktı. Sol “birleşerek” var olabileceğini ve “tek”leşebileceği düşüncesinden hareket etti. .

İki koldan Solda Birlik arayışına girişildi.

Birincisi : CHP içinden gelen kendilerini sol sosyal demokrat olarak tanımlayanların 12 Eylül’den sonra ortaya çıkan Halkçı Parti ( HP) , Sosyal Demokrasi Parti ( SODEP) ayrılığını ortadan kaldırmak için birlik girişimi: 2 Kasım 1985’de Halkçı Parti ve 3 Kasım 1985 Sosyal Demokrasi Partisi kurultayları kararları sonrası birleşik parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) oluştu.

İkincisi: Marksist solun ve komintern geleneğiden gelen altı parti 1985 yılında\'da SOL BİRLİK”i oluşturdu. Bu süreç daha sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye İşçi Partisi ( TİP) görüşmeleri sonucunda, Ekim 1987’ de TİP genel Başkanı Behice Boran ve TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu’nun ( Nabi Yağcı) birleşeceklerini açıkladıkları Bürüksel Basın toplantısı başka bir süreç başlamış oldu.

Birinci süreç CHP de noktalandı. Ancak, Sosyal Demokratlar DSP- SHP (ikinci) olarak ayrıştılar. İrili ufaklı, Kemalist, Cumhuriyetçi… vs parti ortaya çıktı. Bir çok sosyal demokrat aydın, bilim adamı, toplumsal örgüt-hareket aktivisti, politikacı CHP ve diğer partilerin dışında kaldı 

İkinci süreç, TİP-TKP birleşmesi ile TBKP’de somutlandı ve Birleşik Sosyalist Parti (BSP) Sosyalistlerin Birlik Partisi (SBP) ve Özgürlük Dayanışma Partisi (ÖDP) de sonuçlandı.

ÖDP solun geleneksel ana akımlarının büyük çoğunluğunu bir araya getirdi. Yenilenmeyi “Özgürlükçü- çoğulcu Sol” söylemle kendini tanımladı. Fakat birkaç yıl içinde, özgürlükçülük ve çoğulculuk grupçuluğa meşruiyet sağlayan düşünce olarak algılanmış olmalı ki, ÖDP’liğin birleştirici olamadığını söylemek mümkün.Çok seslilik birkaç yıl sonra gruplar sesine dönüşerek, ÖDP den grupsal kopmalar ve bireysel uzaklaşmalar yaşandı .SDP, SEH.. gibi..

Her iki süreçte bekledikleri sonuca ulaşılamadı. . Beklenilenler olmadı.

Her iki süreç, başladığı potansiyelden daha geri ve parçalanmış, de moralize, atomize bir noktaya geldi. Türkiye’de sol geleneğin 68 ve 70 kuşağı, yirmi beş yılını “Solda Birlik” olarak harcadı. Aynı kuşak şimdi, “yenilenme” ile ”solu var etme” niyetiyle yola çıkmış görünüyor. 
Bu iyi niyetli girişimin yol alabilmesi, bugünün dünyasında kendini var edebilmesi için şöyle başlansa: SOLU YENİDEN TANIMLAMAK ve KURGULAMAK düşüncesinden yola çıkılsa. Bu düşünce siyasal, örgütsel ve toplumsal-sınıfsal muhataplarını bulup kendini var etse nasıl olur? 

Şöyle bir dönem yaşadık: Susurluk, Susurluk Raporu, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Raporu ... gibi devletin-TBMM'nin oluşturduğu komisyonlar, devletin yer altı-yasa dışı-illegal yapılarını araştırdılar. Yayınlanan raporlar, ulaşılan belgeler-bilgiler; Türkiye de bildiğimiz devlet yapılanmasının ötesinde başka bir devletin varlığını işaret ediyordu. 
Bu yapılanmalara "Çete" adı kondu. Devletin içinde yer almış "haylaz çocukların, haylazlıkları" gibi lanse edildi. Devlet te görev alan bu "haylaz çocuklar", "sivil haylaz çocuklarla", siyaset teki "haylaz çocuklarla", "münferit" olaylar ve eylemler yapıyorlar. 
Bu "haylazlar"ın ortaya çıkan bazıları olayları: 
Susurluk, Yüksekova "çetesi" Kumar-kara para gibi olaylar; Son seans'ta Topal' ın ön cephe de olduğu grup... 
Korkut Eken-Eymür-Ağar ilişkisinin ortaya çıkan bölümü; Çatlı, Kırcı, Ağansoy, Özel Harekatçılar... her halde vurucu tim'i oluşturuyorlardı. ( Bin operasyonu da bunlar yapmış olmalı) 
Ağca her halde bu timin ilk tetikçisi olmalı. 
Zamanla bu iş şirketleşmiş olmalı. Ekonomi dünyasında sözü geçen-dinlenen - özelleştirmelerde- bir konuma geldiler. Evcil, Güven, Daş ve 'bertaraf' edilen Kürtler'in yerine 'iyi' kürtleri bularak, Mafya kimliğine büründüler: Çakıcı- Özbir, Ağansoy, Peker, Karagümrük çetesi, Ankara çetesi, ülkücü mafya, Kürt mafyası gibi... Zaman geçti. kendi aralarında "muhtariyetlikler" ilan etmeye başladılar ve hem kendi içlerinde, hem de merkezleriyle çatıştılar. 
Ordu içinde: Ortaya çıkanlar: Veli Küçük, Cem Ersever-Yeşil ... Sonra, TİT adını kullanan bir grup( Akın Birdal'a suikast düzenleyenler)... 
İdeolojik örgüt kılıklı olarak: Türkiye Hizbullah, İslami Cihat... bunlar ortaya çıkmış olanlarlar.
Bütün bunlar tekil, münferit olaylar mıdır? Ya da bütün bunlar daha büyük bir orğanizasyonun, büyük bir resmin ortaya çıkan bölümümdür? 
Ya da bu olaylar, bu kişilerin eylemleri, daha büyük bir örgütün ortaya çıkan parçaları mıdır? Soruyu böyle sorunca ilk akla gelen “ Gladio” oluyor. 
90 ‘lı yıllarda NATO üyesi ülkelerde, “gizli NATO” ya da bilinen adıyla Gladio’ yapıları ortaya çıktı. Bir tek Türkiye ‘de ortaya çıkmadı.
Susurluk olayının ortaya çıkan bölümüyle bu soruşturma, Gladio’ yapılanması yönünde derinleştirilmek yerine, “siyasetçi-mafya-polis- işbirliği çerçevesiyle sınırlandırıldı. Susurluk taraftarları olanlar ve karşı olanlarda meseleyi, “siyaset-mafya-polis- ilişkisi bağlamıyla sınırlandırdılar. Bu sınırlılıkta en ileri nokta “çete” davası açılmasıyla sonuçlandı. Muhtemelen Susurluk’un dahil olduğu asıl büyük fotoğraf ( Gladio) gizlenmiş oldu.
Uzunca bir süre Türkiye’de Gladio var mı yok mu tartışması yapıldı. “Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla”... sorularına resmi makamlardan ( Siyasetçi-Ordu) verilen yanıt: devlet yapılanması içinde böyle bir birim yok oldu.
Bütün NATO ülkelerinde kurulan, gizli yapılanma , iki kutuplu dünya da soğuk savaşın en sıcak noktasında bulunan Türkiye gibi, kritik bir coğrafya da, böyle bir yapılanma ortaya çıkmadı. Çıkartılmadı.
Bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma, inceleme kitabı yayınlandı. Yüzlerce makale, dizi yazı yazıldı. Fakat hiçbir somut veri ortaya çıkmadı. Ya da yazının başında adı geçen olaylar, isimlerle, Gladio bağlantısı “bulunamadı”, kurulamadı!

Oysa:Gladio'nun Türkiye şubesi olan “kontrgerilla” NATO'ya girildikten bir yıl sonra kuruldu. Örgüt ilk başlarda ‘anti-terör örgütü' olarak adlandırılıyordu. 
“Gizli-Süper NATO”, Özel Harp Dairesi, Kontrgerilla veya Gladio... adı şu ya da bu nasıl tanımlanırsa tanımlansın. Bütün NATO ülkelerinde ki yapıları, üyeleri ve eylemleri, eş ve benzer nitelikler taşıyor. 
Aşağıda Gladio’nun NATO üyesi ülkelerde açığa çıkan yapılanmaları ve eylemlerine kısaca göz atılırsa, “Türkiye Gladio”sunun ne olup olmadığı hakkında bir fikir verebilir. 

Gladio’nun kuruluşu ve örgütlenişi 

Latince’de kılıç anlamına gelen Gladio sözcüğünü isim olarak kullanan örgüt, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi olan Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA tarafından yönetildi ve finanse edildi. Daha sonraki yıllarda örgütün yapısının genişlemesine paralel olarak, CIA ve NATO mali desteğini artırarak sürdürmeye devam etti. 
Gladio, 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde, casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi. İtalya/ Sardunya’da örgütün ilk eğitim kampı kuruldu ve Kuzey İtalya’da 139 yerde silah ve mühimmat depoları oluşturuldu. Resmi adı Müttefik Koordinasyon Komitesi (Allied Co-Ordination Committe) idi.
1956 sonrasında ikisi kadın 622 kişi ABD ve İngiliz gizli servisleri tarafından eğitildi. 1990 yılında Gladio’yu ortaya çıkaran soruşturmalar esnasında bu 622 kişinin grup liderleri oldukları, her bir grup liderinin belli sayıda kişiyi idare ettiği, böylece toplam sayının 15.000’e yaklaştığı ortaya çıktı.
İtalya’da Mussolini döneminin eski faşistleri bu örgüt içinde yer alıyorlar. Bu gizli ordu, paramiliter, geniş bir kontra gerilla savaşı için hazırlanmış silahlı grupların yanında, gündelik hayatta, işinde gücünde olan toplumun hemen her kesiminden kişilerden: Papazlar, savcılar, hakimler, polisler, esnaf, iş adamı, öğretmen, doktor, belediye başkanı, yerel siyasetçiler.... dan oluşan geniş bir istihbarat ağı oluşturuluyor.

GLADİO’nun Ortaya Çıktığı NATO Ülkeleri 

İtalyan Gladio’sunun ortaya çıkarılması bir İtalyan savcısının 1972 yılında yaşanmış bir cinayetin soruşturmasını derinleştirmesiyle başladı. 1988 yılında da Kuzey İtalya’da yere gömülü olarak 127 adet silah ve patlayıcı madde deposu ortaya çıkarılmıştı. Bu depoların İtalya Haber Alma Örgütü SİSMİ’nin denetiminde olduğu anlaşıldı. 
SİSMİ arşivlerinin incelenmesiyle, Gladio’nun ABD ve İtalya gizli servisleri tarafından 1956 Kasım ayında kurulduğu ve ayrıca örgütün İtalya Cumhurbaşkanı Cossiga, P-2 Mason Locası ve 1993 yılında mafya ile ilişkileri nedeniyle yargılanan Başbakan Andreotti’yle bağlantılı olduğu anlaşıldı.
Soruşturmaların ünlü yargıcı Felice Casson, gizli servis arşivinde yaptığı incelemelerde, 1972 yılındaki bir bombalamanın kesinlikle NATO destekli bazı gizli örgütlerce yapıldığı sonucuna ulaştı. Yargıç Başbakan Andreotti’nin bilgisine başvurdu, 1972’de bu olay tespit edildiği için Başbakan örgütün varlığını kabul etti, ancak 1972’de kapatıldığını söyledi. Araştırmalara devam edilince Gladio’nun faaliyete devam ettiği ortaya çıktı.
Eylemlerin en büyüğü 1980 Ağustos ayında Bologna tren istasyonunda patlayan bomba ile 85 kişinin ölümü idi. İtalya’da 1969-80 arasında 4.298 terör olayı meydana geldi. Yapılan soruşturmalar sonucu, bunların önemli bir bölümünden Gladio sorumlu tutuldu. Bazı eylemleri bizzat yapmakla, bazısında patlayıcı ve silah sağlamakla, bazısında da tahrik ve yönlendirme yapmakla suçlanmıştır.


Fransa: Kontr-gerillanın Fransa’daki adı “Rüzgar Gülü”ydü. Savunma bakanı Jean Pierre Chavenement, 1950’li yıllarda bu gizli örgütün Fransa’da da kurulduğunu kabul ediyor ve devlet başkanı Mitterand tarafından dağıtıldığını söylüyordu. Ancak İtalyan kaynakları, dağıtıldığı açıklanan tarihten sonra da, Brüksel’de yapılan “Süper NATO” toplantısına Fransa kontr-gerillasının temsilcisinin katıldığını söylüyor.

İspanya: Bir İtalyan Gladio üyesi, İspanya televizyonunda yaptığı açıklamada, 1966 yılında Kanarya Adaları’nda Amerikan askerleri tarafından İspanyollarla birlikte eğitim gördüklerini söyleyerek, İspanya’da kontr-gerilla örgütlenmesinin varlığını duyurdu. 1994 yılında bir polisin yaptığı itiraflar ise gerçeği reddedilemeyecek biçimde ortaya koydu. BASK Bölgesi’nin bağımsızlığı için mücadele veren ETA üyesi olduğu gerekçesiyle 1987 yılında Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL) tarafından Fransa’dan kaçırılan Basklı bir kişinin ETA ile bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu olay üzerine açılan mahkeme ve yapılan araştırmalar sonucunda, 1983-1987 yılları arasında 23 kişinin ETA üyesi olduğu gerekçesiyle GAL tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü açığa çıktı. 
Belçika: Belçika’da kontr-gerilla “Glaive” (Kılıç) adıyla 1949 yılında, İngilizler’in yardımıyla, Belçika ordusu haber alma teşkilatı SGR’nın alt birimi SDRAB’ya bağlı olarak kurulmuştu. Çekirdek kadrosu 8 aktif ve 10 emekli subaydan oluşturuldu. 

Hollanda: “Operasyon ve Keşif” adlı gizli örgüt ortaya çıkarıldı. Örgütün daha önce 1983 yılında Velp şehrinde gizli bir silah deposu ortaya çıkarılmıştı. Bu örgüt her yıl Savunma Bakanlığı’nın gizli fonundan 2 ila 4 milyon mark alıyordu. 

Yunanistan: Yunanistan kontr-gerillasının adı “Sheepskin”dir. Yunanistan hükümeti de başlangıçta kontr-gerillanın varlığını reddetti. Ancak Başbakan Papandreu, Ekim 1990’da yaptığı açıklamada, Yunanistan’da da İtalya’daki gibi bir Gladio örgütünün var olduğunu, 1984’te iktidara geldiklerinde de örgütün varlığını bildiklerini kabul etti ve o tarihte dağıtılmasını emrettiğini ileri sürdü. 

Kontr-gerilla örgütünün kuruluş anlaşması, 25 Mart 1955’te Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Konstantin Davos ile CİA adına general Trascott arasında imzalanarak dönemin başbakanı Papagos tarafından onaylandı. 1500 kişilik birlikler, savaş halinde 3500 kişilik birlikler haline getirilebiliyordu. Silahların, cephanenin, patlayıcı maddelerin ve telsizlerin bulunduğu 800 deposu vardı.

Almanya: Almanya’da “Anti-komünist Saldırı Birliği” adını alan kontr-gerilla örgütünün başkanı, aynı zamanda 1945-1968 yılları arasında Alman İstihbarat Örgütü BND’nin de başkanlığını yapan emekli Nazi generali Reinhard Gehlen’di. Alman kontr-gerillası “Gehlen harekatı”, “Stay Behind”, “Sword” gibi adlarla da bilinmekteydi. 1950 yılında kurulan “Alman Gençlik Örgütü (BDJ)” de bu nitelikteydi. Örgütün eski ajanlarından Dieter von Glahn, basına BDJ’nin CIA tarafından finanse edilen çok sayıdaki örgütten biri olduğunu açıklamıştı. Almanya ve Avusturya SS üyeleri bu örgüt içinde yer alıyor. 
İsviçre: İsviçre’nin kontr-gerillası 1950 yılında “Gizli Müdafaa Örgütü” adıyla kurulmuştu. Yapılan araştırma sonucunda örgütün İsviçre vatandaşlarının 1/6’sı yani 900 bin İsviçreli hakkında rapor tuttuğu ortaya çıkarıldı. Örgüt, İsviçre Genelkurmaylığı’na bağlı istihbarat örgütü “Haber ve Savunma Servisi (UNA)”ya bağlı olarak çalışmaktaydı. NATO üyesi olmamasına rağmen İsviçre kontr-gerillasının yöneticileri de Belçika’daki Süper NATO toplantılarına katılıyordu. 

İsviçre parlamentosunda kurulan soruşturma komisyonu, “Proje 26 (P-26)” adlı bir gizli örgütü ve İsviçre’nin çeşitli bölgelerinde bu örgüte ait modern silah ve patlayıcıların bulunduğu depoları ortaya çıkardı. P-26 üyelerinin adı açıklanmayan bir ülkede eğitim gördükleri ve İsviçre ordusunda kullanılmayan, gizli NATO örgütlerinde bulunan telsizleri .
Türkiye’de ilk kez resmi açıklamayı Ecevit yapmıştı. “Erzurum ziyaretinde, MHP il Başkanın “ Özel Harp Dairesinden” (ÖHD) olduğunu öğrendiğinde, zamanın Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’e ÖHD’sini soruyor. Evren böyle bir dairenin olduğunu, kabul ediyor. Ecevit bütçesini, harcamalarını sorduğunda, Evren bunun gizli olduğunu söylüyor. Türkiye Gladio’suyla ilgili en geniş resmi açıklama bundan öteye geçmiş değil. Başta altı çizildiği gibi, Susurluk ve sonrası ve en son Şemdinli olayları ya” münferit”, ya “çete”, ya da Çakıcı- Çatlı-Kırcı,, ilişkileri eylemlerinde olduğu gibi, mafya veya ülkücü mafya olarak büyük resimden kopartılıp özelleştirilmiştir. 
Türkiye Gladiosu, kont gerilla, Özel Harp Dairesi... adı ne zaman olmuş ise, bu yapı bugün ne durumdadır. Bu sorunun yanıtı hala verilmiş değildir. Bu yapının ortaya çıkartılmasının üstüne gidilmemektedir. 
NATO, CIA açısından İtalya’dan daha önemsiz bir ülke olmadığımız kesin. Gladio’nun Türkiye yapılanması, farz edelim ki, İtalya’dan daha geri bile olsa. İtalya’da ortaya çıkanları veri almak gerekirse; En azından şu sorulara yanıt aranmak gerekiyor:
- Paramileiter yapılanma kimler tarafından oluşturuldu, kimler yer aldı. ( Çatlı’nın Latin Amerika ülkelerindeki askeri eğitimi)
- Yerel örgütler, sivil istihbarat ağı nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur. ( Komünizmle mücadele dernekleri, Ülkü Ocakları, MHP... bu fotoğrafta nasıl yer almıştır)
- Silah depoları, kontrgerilla yapılanmasının sivil ve resmi yapılanması ( Hizbullah, İslami Cihat yeşil kuşak projesi çerçevesinde kurulmuş olmasın, TİT,, ETKO ... gibi sivil görünümlü yarı resmi terör örgütleri veya JİTEM, Çiller Özel Örgütü gibi resmi ama illegal örgütler...) 
- Mafya, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kara para, yasadışı ekonomik faaliyetlerin Gladio yapısı içindeki yeri
Son soru aynı zamanda ilk soru: Türkiye’nin Gladio’suna ne oldu?