Solun Geçmişi, Geçmişin Solu


Mehmet Kırarslan - 16/10/2009 18:52:09 (639 okunma)


Solun Geçmişi, Geçmişin Solu

Bir süredir (bu sitenin bir çok takipçisinin benden daha ayrıntılı olarak bildiğini düşündüğüm) “solda yeni bir oluşum” için girişimler var. Girişimcilerin hepsinin ortak düşünceleri; solda artık katlanılamaz bir boşluk olduğu ve derhal doldurulması gerektiği; küçük bir grup oluşturmak için değil, etkili bir kitle partisi için girişimde bulunulması gerektiği; bu yüzden dar kalıpları olan değil geniş bir çerçeve ile oluşacak bir partiye gereksinim duyulduğu... Aynı gerekçelerle davranan bu girişimcilerin neden üç-dört parçadan oluştuğu şimdilik anlaşılır değil. Benimse içimde bu sayının yakınlarda daha da artacağına yönelik “his”ler var.

Kimseye haksızlık etmek istemem. Dahası yukarıda dile getirilen gerekçelere, belki bir iki şey daha ekleyerek ben de katılıyorum. Yığınsal ve geniş katılımlı bir sol partinin, ülkemizin ve çevremizin şu anki sorunlarına çok olumlu katkılar sunacağını, uzun zamanda ise demokrasimizin tek bacaklı pozisyonundan kurtarılarak gelecek kuşaklarımıza kurumsal bir demokratik sosyal-siyasal yaşam kültürü bırakacağını düşünüyorum.Türkiye’de bunu gerçekleştirecek bir birikimin de olduğunu düşünüyorum. Birikmimiz var ama dışa çıkamıyor.

Türkiye’de bir “sol parti”ye ekonomik, sınıfsal nedenlerle gereksinim var... Ekonomide bir dizi köklü gelişmeler olduğu bir gerçek, ekonomik yaşama daha geniş girişimci sınıflar, zümreler katılıyor. Türkiye ekonomisi eskisi gibi kapalı; gümrük duvarlarıyla, yasalarla, gizli-açık devlet desteğiyle oluşturulmuş “büyük” sermaye sınıfının etkinliğiyle sınırlı değil artık. Dünyanın dört bir yanıyla ilişki kuran, alan-satan, üreten, rekabetçi, dinamik küçük ve orta boy işletmelerin etkinlikleri giderek artıyor. Eğilim, onları, etkinliklerini daha da artırmaya yöneltiyor. Bu, siyaset alanına bir dizi yenilik ve hatta daha çok katılımcılık-demokrasi isteği getirirken, çalışan sınıfların yaşamında hemen hemen hiç önemli-ileri bir gelişme yok. Yeni girişimci gurupların oluşturduğu değişim isteği, çalışanların başta ekonomik olmak üzere tüm isteklerine “elimizden geldiğince” duvarı yapıyor. Bu bir bakıma normal... onların ellerinden geleni artırabilmek çalışan sınıfların siyaset alanına daha çok, daha güçlü ve akıllıca çıkmalarıyla olanaklı olabilir. Bu aynı zamanda sendikal örgütlünmelerdeki eskime ve çürümelere de son vermeyi zorlayacaktır. 

Türkiye’de bir “sol parti”ye sosyal nedenlerle gereksinim var. Yıllardır süregelen milliyetçi ve muhafazakar eğilimlerin hegomanyası sosyal hayatımıza daraltıcı, baskıcı, yasakçı derin izler bıraktı. Okumayan, yazmayan, sanat etkinliklerine katılmayan neredeyse cahil (ama her şeyi bildiğini sanacak kadar cüretkar-cahil), yalnızca para kazanmaya kilitlenmiş, ne yapıp edip kazandığı parayla araba, ev, yazlık... listesini gerçekleştirmeye çalışan geniş kitlelere bu stresli ve coğu kez çıkmaz sokaktan başka geniş yaşam caddelerini gösterecek; insani moral değerlere sahip çıkan, yaşama değer vermeye çağıran; insanların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin yolarını gösteren, açan, bunun için mücadele eden bir siyasal partiye gereksinim var.

Tabi ki Türkiye’de bir “sol parti”ye siyasal nedenlerle gereksinim var. Emekçi sınıfların siyasal çıkarlarını gözeten, başta Kürt Sorunu olmak üzere sistemin yarattığı etnik ayrımcılığın yerine gönüllü ve özgür birlikteliği ve etnik barışı özendiren, her türlü siyasi eğilimin ve inancın kendisini özgürce ifade edebilmesini savunan, savaşlara ve militarizme karşı, cinsel ayrımcılığa karşı, doğanın ve çevrenin korunmasına duyarlı... bir siyasal partiye gereksinim var. Böyle bir siyasi parti sadece savunduğu fikirlerin yayılmasını sağlamayacak, aynı zamanda diğer siyasi partilerin de onunla rekabet içine girip zorlanmaları-etkileşmeleri sonucunu da getirecektir.

CHP ve DSP yukarıda dile getirilen gereksinimlere karşılık vermekten oldukça uzak. Özellikle CHP ve “CHP Başı” Baykal giderek Miloseviçvari bir faşist söylemin içine girdi. Kimileri buna “orta sınıf faşizmi” diyor. Söylenenlerde doğruluk payları olabilir, ama asıl sorun “doğrudan siyasi” bir çıkmazı işaretliyor sanıyorum. Yani, çok da fazla ekonomik-sosyal altyapısı olmayan; demokratik değerlere yönelen muhafazakar parti ile mücadelede daha fazla demokrasiyi savunmaya nefesi yetmeyen (daha fazla demokraside hangi Baykal bir sol partiye bu kadar değişmez liderlik yapabilir?) rekabetin çıkışını milliyetçilik ve daha fazla statükoculukta (ya da muhafazakarlık?) arama gibi bir sonuç çıkıyor karşımıza. Sarıgül'ün partisi de, Sarıgül'ün daha önceki performanslarına bakarak pragmatik CHP olacakmış gibi gözüküyor. Bunlardan gelişmeye yönelik, ileriye yönelik ve hatta insana yönelik bir şeylerin çıkması kanaatimce imkansız.

Birikim bunların dışındaki solda... Bir şekilde Marksizmden etkilenen solda. Çıkacaksa oradan bir şeyler çıkacak. Ama çıkmayabilir de...

12 Eylül darbesi öncesi güçlerini geniş bir yelpazede biraraya getiremeyen sol, 12 Eylül sonrası çok acı-trajik sonuçları olan saldırılarla ciddi güç kaybetti. Yasalar ve uygulamalarla bu süreç yumuşamakla birlikte günümüze kadar devam etti-ediyor. Şimdi, örgütlenmeye, yeni bir “sol parti” oluşturmaya çalışan aslen bu “sol”. Geçmişte bir ara özellikle ÖDP’de bunu gerçekleştirme deneyi yaşandı. İçinde, önemsiz bir yerinde benim de olduğum ÖDP, bunu yer yer semtlerde, küçük birimlerde yaşama da geçirmeye çalıştı. Merkezde ise hayır. 

Açıkça söylemek gerekirse şöyle temel bir sorunumuz var: 12 Eylül öncesi solda siyasi etkinlik gösteren bizler için, tümüyle yasal bir zemindemücadele edebilmenin engelleri vardı (hatta daha eskilere 12 Mart’a da götürebiliriz sanırım bu süreci). Açık yasal sol siyasi partiler için bile bu böyleydi. Bu, zorunlu olarak örgütsel yapıları şer güçlerden korumaya yönelik -demokrasiye pek de uygun olmayan- sınırlamalar getirdi. Herkes için ve kendimiz için de demokrasi istiyorduk ama biz (zorunlu nedenlerden) demokrasiyi kendi içimizde pek yaşatamıyorduk. Yani kabaca, şimdi geniş, katılımcı, demokratik bir sol parti isteyenlerin önemli bir çoğunluğunun bizzat kendi yaşamında yaşanmış bir demokratik siyasi parti-oluşum deneyi yok. Sosyal yaşamlarında böyle oluyor olmaları aynı şey değil. Bu yazının bir çok yerinde dillendirdiğim umutsuzluğumun temelini de bu oluşturuyor. Beğenelim, beğenmeyelim Türkiye solunun geçmişinde (60’lı yılları bilemiyorum, bilenler anlatsın) demokratik örgütlenmeler, deneyler yeterince yaşanmadı. Solun geçmişi öncülük etmek için “ele geçirme”lerle dolu. En fazla “grupsal konsensuslar”dan bahsedebiliriz. Biz bize konuşmalarda “entrika”ları da epeyce dile getiriyoruz: Askerlik anısı gibi, olumludan başlarsa olumlu, olumsuzdan başlarsa olumsuz... 

Bu “öncülük” fikri, demokratik deneyimleri pek fazla olmayan solda gereksiz ve içi boş bir böbürlenmeyi de beraberinde getirdi sanırım. Biz herşeyi biliyoruz, biz üstünüz fikri sanki bize yapıştı. Biz, yeni görüşler üretemedik. Militan yapılarımız bizi aydınlardan, sanatçılardan, bilimcilerden uzaklaştırdığı gibi onlara neredeyse düşman yaptı. Ama sanırım onların ürettikleri görüşleri bir zaman sonra sanki anonimmiş ve hatta daha da kötüsü biz kendimiz üretmişiz gibi alıp kullanıverdik (Örnek: Bundan yirmi yıl önce feminizm, çevre, birey toplum ilişkisi, cinsel ayrımcılık konularını ti’ye alanların özeleştirel hiç bir şey söylemeden bugün bütün bu konularda varolan ileri görüşleri sonuna kadar desteklemeleri).

Şimdiki girişimlerde de çoğu kez eskinin dar gurupçu eğilimlerini ya da biraz daha ileri olan grup konsensuslarını görüyorum (Örnek: Bir-iki kişi şunlardan olsun, bir-iki kişi de onlardan, şunu merkeze alalım, onlar varsa biz yokuz vb.). Bilmem kaç yıl önceki, artık tarih olmuş belki de hiç bir şey olamamış duruşlar, yargılar ilerlemenin önünü tıkıyor. Bütün yaşanmışlıkları, deneyleri içine almayı, geniş olmayı, halkla bütünleşmeyi vb engelliyor. Yeni tıkanmalara ve sonrasında guruplaşmalara, ayrılıklara zemin oluşturuyor.

Ben şuna inanıyorum: Sosyal sınıf farkları olduğu sürece ezilen yığınların çıkarlarını savunacak siyasi oluşumlar olmak zorundadır. Sosyal sınıflar kalkıncaya kadar bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ama bu illa da geleneksel soldan çıkmak zorunda değil. Geleneksel sol, “sol” olmayı bir bürokratik gereklilik, bir stotüko olarak anlamaya, bir üstünlük aracı olarak görmeye daha ne kadar devam edebilir? “Sol”a yüzünü çevirenler bu ilkel oyalanmaya daha ne kadar tahammül edebilir? Benim yanıtım: Çok değil... Tarihin belirsizlik-fetret dönemlerine denk düşebilecek uzunluktadır en fazla bu süreç. “Sol” kendini burda bulamazsa başka yerde bulur. Üzüntüm, birikimin heba olması, birçok şeye sil baştan başlamamızdır.

Şu an yaşadığımız sürece, olumsuz yargılarım olsa da şans tanımak istiyorum. Bu sürecin kendini tamamlaması gerekir.

Umarım yanılırım.

Komünist Manifesto ile ok yaydan çıktı. Geri dönüşsüz, yeni bir dönem başladı.

İnsanlar arasındaki ilişkinin sosyalleşmeye başlamasıyla birlikte ‘üstün olma’ dürtüsüyle, ‘eşit olma’ mücadelesinin de hemen ardından başladığını düşünebiliriz. Belki de bu doğanın kanunu. Boşluk bırakmamacasına daha ileriye gitmek ve daha ileriye gidenle aynı noktaya varana kadar yol aramak, uğraşı vermek belki de insanın tercihi değil, zorunluluğu.

Marks ve Engels’in sosyalizm projesi, kuşkusuz bir ‘proje’ idi. Egemenleri alaşağı etme, insanların eşit bir şekilde ‘kardeşce’yaşamasını arzu etme idealleri yeni değildi. Bu doğrultudaki ilk proje de Marks ve Engels’e ait değildi. Geniş halk yığınlarının coşku ile katılımına bakarak dinsel hareketleri de acımasız egemenliklere karşı eşitlik projeleri olarak değerlendirebiliriz. Kendilerine yaşam bulamamış isyanları da... 

Bunlardan farklı olarak Marks ve Engels’in sosyalizm projesi, karşılaşılan yeni sorunların ‘Allah’a havale edileceği bir mistik çerçeve ya da niyetler bütünü olmaktan çok ekonomi, felsefe ve pozitif bilimlere dayanıyordu. Geleceğe yönelik en belirleyici çatışmanın proletarya ile sanayi burjuvazisi arasında olacağını, bu çatışmanın dönüştürücü/devrimci bir nitelik taşıdığını savunuyordu. Tezleri önemli ölçüde doğru çıktı. Bütün insanlık şu ya da bu şekilde onlardan etkilendi. Marksizm yığınlara mal oldu. Onların katkılarına da açık oldu.

Marksizm, marksizm olduğundan beri bilimden de yavaşça uzaklaşmaya başladı desem; bilmem abartı olur mu? Belki abartı içeriyordur ama böyle olması gerekir. Okuma yazması dahi olmayan ya da az olan milyonlarca proleterin, köylünün ve hatta aydının Marks ve Engels’i anlayabilmeleri için ara duraklara-yerel liderlere ihtiyaç vardı. Liderlikler projelerden daha somutturlar. Projeler kadar alternatifli ve kıvrak değildirler. Revizyonu sevmezler ve fakat adını koymadan esaslı revizyonlar yapmaya da zorunludurlar. Reel sosyalizm zamanında durum daha ağır olsa gerek. Yeni karşılaşılan durumları ne ‘Allah’a havale etme şansı var ne de koca bir ulusu/uluslar topluluğunu deneysel revizyonlarla hop oturtup hop kaldırma olasılığı.

Reel sosyalizmin insanları kırdığına ve üzdüğüne tanıklık ettik. Yığınlar ondan kurtulmak için mücadele etti.

Fransız Devrimi de bir projeydi. Hatta belki daha kollektif bir projeydi. Başarılı olması tarihin zorunluluğu değildi (Tarihin -iradeyi anlamsızlaştıracak denli- irade ile ilgili zorunlulukları olamaz kanısındayım). Sosyo-ekonomik sistem olarak kapitalizmin egemen olduğu ülkelerin hepsinde Fransız Devrimi’nin benzerleri yaşanmadı.Yine de hiçbiri kendiliğinden sistem değiştirmedi. Dönüşümler, yerel ve dünya savaşlarının gölgesinde toplumsal itişmelere daha az tanık olunarak gerçekleşebildi. Yani ‘projesiz’ olarak. Ama... bilimsel teknolojik gelişmelerle üretim geometrik büyüyordu... pazar, insan ilişkilerine eskisine oranla geometrik katlanmayla giriyordu ve pazar demokratikti. Feodaliteyi geride bırakacak kadar dinamikleri vardı, zenginleşiyor ve güçleniyordu... sonuç kaçınılmazdı.

Kimileri sosyalizmin bir proje olmasından yola çıkarak, onun tarihin kaçınılmazlığı olmadığını, tarihin başka türlü ilerleyebileceğini, sosyalizmin vicdani bir tercih olduğunu söylüyor. Bu yaklaşım bence gerçeğin önemli bir kısmını içinde barındırıyor. Belki bütün olarak sosyalizm düşüncesinin yerine ‘Marksizm’i koyarsak bu gerçekliğin ta kendisi olabilir. Ben, sosyal sınıfları yok etme ve sosyal eşitlik olarak basitce anlatabileceğimiz bir mücadelenin ‘vicdanlı insanların tercihi’ olmanın ötesinde tarihi bir kaçınılmazlığı ifade ettiğini düşünüyorum. Hiçbir sosyal sınıfın mutlaklaştırılamayacağını düşünüyorum.

Bilginin, herkesçe ulaşılabilir olmasının önünün alınamayacağını düşünüyorum. İnsanlar arasındaki bilgi uçurumunun kısalmasıyla sınıfsal uçurumların da kısalmaya zorlanması bana kaçınılmaz geliyor. 

Olanakları giderek bütün insanlık için daralan bir dünyada korkunç sınıfsal uçurumların yaşamına devam edebilmesi için büyük felaketlere gereksinim olduğunu varsayıyorum. İnsan eliyle yaratılabilecek bu tür büyük felaketlerin sonucu değiştirebileceğine değil, uzaklaştırabileceğine inanabilirim.

Bu yazıya bir şey daha eklemem gerekiyor: Projeli veya projesiz (Somut bir projenin olmayışı durumunda bile bir birikimden bahsedebiliriz)hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. ‘Vicdani tercih’ sahiplerinin iradesi gerekiyor. ‘Vicdani tercih sahiplerinin’ iradelerini, çığ gibi büyüyen bilgi-iletişim dünyasında inanca ve duyguya (örneğin bağlılık) değil bilgiye dayandırmaları gerektiğini düşünüyorum. Duyguya ve inanca karşı değilim. Duygu ve inancın düşüncelerimizin içselleştirilmesi, bilincin altına atılması olduğunu gerçek kabul ederek; gelişmenin eskittiği düşüncelerimizi referans alan duygu ve inancın artık tututucu olduğunu gelişmeleri anlamakta bize zorluk çıkardığını ileri sürüyorum.

Bilginin yayılmasına ve yeni bilgilerin oluşmasına bilinçli katkılar yaparak farkında olmadan belki yeni bir projeye dahil olabiliriz.

Gönderen Hüseyin İğdirli - 16/03/2012 13:56:46 (271 okunma)

Baktım Canan Barlas’ın moderatörlüğünde tartışılıyor: “İdeolojiler öldü mü?”
Konuşmacılar : Süleyman Seyfi Öğün, Halil Berktay ve Ömer Laçiner. 

Ben de evirip çeviriyorum kafamda, bireyin “gündelik ideoloji”si ile “bildik ideoloji” nasıl bir alış veriş içindeler diye... Hazır ayağına gelmiş, dedim, kaçırma.

Canlı Notlar’ defterimi kaptığım gibi çöktüm televizyonun başına. Not alarak dinledim.

Biraz şaşırmadım değil, sonunda katılımcılar yüzde 90-95 aynı görüşte oldukları konusunda anlaştılar. Daha bir yüksek tonda, dramatik gerilimi yüksek tartışmaya hazırlamıştım kendimi... Türkiye değişiyor.

Özetle şunlar söylendi:

İdeolojiler bilim felan değildir. Modernite ile dinlerin yerini almaya çalıştılar. Bir farkla, dinlerin iktidar talebi yoktu. 150 yıl insanların beynini formatladılar. 

İdeolojiler öldü, bunlardan artık bir şey çıkmaz. Bir yığın insan bitmemiş gibi yapmaya devam edecektir.

Temel sorulara yeni cevaplar aramalıyız. Küseselleşme süreçlerini nasıl kontrol edebiliriz? Hangi yeni kurumları yaratabiliriz?

Bugünün dünyası farklı. Apple en kârlı şirket, patronu Steve Jobs’ın yaptığı pek çok şeyde bireysel emeği var. Bir günde 9000 kişiyi işe alabiliyor. 

Apple’ın ne gibi bir insanı maliyeti var, ona da bakmalıyız!” 


Tartışma Apple’ın mucizeleriyle mutlu sonla kapandı. 

Hep böyle olur, küresel dünyada umut veren parıltılı bölgenin işaret fişeğidir Apple.

ººº

Gündelik Hayat İdeolojisi

İnsan ideolojisiz yapamıyor. Gündelik hayatla baş etmenin yolu da ‘gündelik bir ideoloji’den geçiyor. 

Modern” insanın gündelik hayattaki asla öngörülemeyen, akıl sır ermez anlamsızlıklarını Woody Allen işliyor, filmlerinde. 

Dikkatli bir izleyici iseniz, 1977 yapımı “Annie Hall”da, filmin sonundaki şu yorumu ve ardından gelen fıkrayı kaçırmamışsınızdır: 

Gündelik hayattaki ilişkilerimiz genellikle mantıksız, saçma ve komiktir. Ama yine de ilişkilerimizi sürdürürüz, çünkü ‘yumurtalara’ ihtiyacımız vardır. 

Adam psikoloğa gitmiş, “Arkadaşım” demiş, “kendini tavuk zannediyor.” 
Doktor, “Öylemi” demiş, “hemen bana getirin onu.” 
Adam itiraz etmiş ,“Yok, getiremem!”
“Neden?” 
“Çünkü yumurtalara ihtiyacım var!”


Arzuların, tutkuların, çıkarların, isteklerin insafsızca kendine yer açmaya çalıştığı bir cangıl gündelik hayat . Geçim derdinin, güç hesaplaşmalarının arenası.

Pek, akıllı insan işi değil aslında. 

Biliyorsunuz, beyin insanları akıllı yapmaya programlanmamış. Bütün derdi bizi ayakta tutmak. Ölmeyelim yeter.

Yalnızca yenip güçlü kalmayı dert eden insanlarla karşılaşıyor olmanız boşuna değil.

Daniel Kahneman (d. 1934) bir deneysel psikolog. 2002’de Nobel ödülü alıyor. Hem de ekonomi alanında. Ekonomiyi ne okumuş ne yazmış birisi. Yaptığı ne? Riskli durumlarda nasıl karar aldığımızı, hüküm verdiğimizi incelemiş.

İddialarının temelinde, -isteyenin tekrarlayarak sınayabileceği- deneyleri var. İnsan aklı, diyor, “iki vitesli”, biri hızlı, diğeri yavaş. 

Hızlı olan Sistem 1, yavaşı ise Sistem 2.”

Bizim rasyonel dediğimiz Sistem 2. İradi, yavaş, zahmetli; uzun iş Sistem 2 ile hüküm vermek.

Sistem 1’e gelince, otomatik, basit, hızlı, sezgisel. İçgüdülerimizi, izlenimlerimizi ve tüm duygularımızı aktif biçimde kullanarak anında kararlar alıyor. Gündelik hayata pek uygun, şip şak!

Doğal halinizde Sistem 1’in içindesiniz, farkında bile olmadan kararlarınızı onunla alırsınız. Sistem 2’ye geçmeniz iradi çaba gerektirir. Örneğin otomobil kullanırken Sistem 1’i, dar bir yere park ederken Sistem 2’i uygularsınız.

Daniel Kahneman’ın iddiaları böyle.

Sistem 1’i sakın ola bir otomatik plot gibi düşünmeyin; Sistem 2’nin hızlandırılmış şekli felan değil. 

Hızlı ve otomatik kararlar alabilmek için evrilmiş bir seri “kısayoldan sonuç çıkarma” yöntemleri –heurisrics-, Sistem 1. Ayrıntılar için Kahneman adı ile heuristics’i birlikte google’lamanız yeter.

Farkında bile olmazsınız, Sistem 1’le düşünüp karar alıyor olduğunuzun. ‘Rasyonel’ dediğiniz düşünce ile yürüdüğünüzü sanırsınız. 

Çabucak kararlar alır, hatalar yaparak bu ‘hız’ın bedelini ödersiniz. 

Gündelik hayatın duygusal didişmelerle geçen bir cangıl olmasında Sistem 1’in rolü önemli. 

Genellikle Sistem 1’in lifleriyle örülmüş ipek böceğininkine benzer güvenli kozaların içinde geçirir insan gündelik hayatını. 

Kozalar gündelik hayat ideolojinizdir:

Deneyimlerinizden çıkardığınız sebep-sonuç iddialarınızı kolayca doğrularsınız, her şeye bir cevabınız vardır; sebepleri olay sonrası geriye bakarak çıkarır, “Tü, Allah kahretsin çok basitmiş nasıl da göremedim!” diye hayıflanırsınız. 

Aslında hayat hiç de anlaşılmaz değildir, Sitem 1’le kozalarınızdan bakınca.

Tekrarlayan gözlemlerinizi hep öyle sürüp gidecekmiş gibi görürsünüz, özele bakarak genel geçer kurallar bulup güvende olduğunuzu zannederiniz.

Kozanızın içine girer, bildiğiniz bir dünyada yaşıyormuş gibi hayata tutunmaya çalışır mutlu olursunuz. 

İnsan “Anlamadığı bir dünyada yaşadığı gerçeğini kabullenmeyi sevmez.”

Böyle yapılmış beynimiz, iki vitesli; hızlı vitesiyle ideolojik bir korunak örmüş içinde yaşıyoruz, gündelik hayatta.


Toplumsal İdeoloji

Ancak bitmiyor, hayat öylesine kederli bir yolculuk ki, bir de grup halinde yaşadığımız korunaklarımız var. 

Bildiğimiz ideolojiler bunlar. Aklımızın “yavaş vitesinin” tuğlalarıyla inşa edilmiş kulübeler.

Varoluşun kaygıları hepimizi biraz filozof yapmıyor mu? Felsefi önyargıları olmayan insan bulabilir misiniz? Kimin hayatı roman değil ki?

Dünyanın kadim soruları gündelik hayat bilgeliğimize birkaç boy büyük geliyor. Sistem 1’in alel acele verdiği cevapları doyurucu bulmuyoruz.

Daha iyi bir dünyanın nasıl kurulacağı, doğadaki vahşetin gündelik hayatta nasıl ehlileştirileceği, adaletsizliklerle nasıl baş edileceği gibi derin sorunlara hazır cevaplar var mı gündelik aklımızda? Yok!..

İşte ikinci sığınağımız burada devreye girer.

Sitem 2’nin tuğlalarıyla örülmüş kulübede, büyük sorulara, kolay anlaşılır hazır cevaplar buluruz.

Sonunda, aklımızın her vitesine bir tane, toplam iki ideolojimiz olmuştur; iki gözümüz, iki kulağımız olduğu gibi. Belki de Tanrı, önemli araçlarımızı yedeklemiştir.

Hep çifte ideolojisi olmuş insanın. 

En köklü toplumsal idoloji din. İnsanın olduğu her yerde, her zaman var. Modernite ile dine rakipler gelmiş. Hatta yasaklanmış din.

Bazıları katılmasa da, ideolojiler öldü, artık bunlardan bir şey çıkmaz...” dendi tartışmada. Sonrası için de bir işaret fişeği atıldı, Steve Jobs’ın Apple şirketini gösteren. 

Şirket deyince Apple’ı düşünmek hoş, zamanın ruhuna olan güvenini canlı tutuyor, modern insanın.

Yaraya Süleyman Hoca dokundu: “Apple’ın insani maliyetine iyi bakılmalı...” 

Ama, diyorum içimden, küresel dünyanın aşırı kırılganlığını gören yeni yöntemlerle...